Υπηρεσίες

Πλήρης υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τις διεθνείς βιομηχανίες ναυτιλίας και πετρελαίου.

Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Στην Gallagher Marine Systems (GMS), οι σύμβουλοί μας βοηθούν τους οργανισμούς που είναι πελάτες μας να επιτύχουν συμμόρφωση με κυβερνητικούς κανονισμούς μέσω της παροχής συμβουλών σε ανώτερα σχέδια διαχείρισης και ανάπτυξης, διαδικασίες και προγράμματα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με ισχύοντες νόμους και πρότυπα, σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Πλεονεκτήματα του συμβούλου κανονιστικής συμμόρφωσης της GMS:

 • Ανάπτυξη ρυθμιστικών στρατηγικών
 • Ερμηνεία δεδομένων και εκπαίδευση προσωπικού για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους ως προς την συμμόρφωση με τους κανονισμούς
 • Διεξαγωγή και διατήρηση επικοινωνίας με ρυθμιστικούς φορείς για λογαριασμό των δικών μας συνεργατών συμμόρφωσης
 • Διεξαγωγή έρευνας, διατύπωση συστάσεων και παροχή βοήθειας προς τους πελάτες σχετικά με ειδικά θέματα των λειτουργιών τους

Η ομάδα συμβούλων της GMS γνωρίζει πολύ καλά πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Οι πεπειραμένοι εμπειρογνώμονές μας έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να εφαρμόσουν την βαθιά γνώση τους έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τις ειδικές ανάγκες του οργανισμού σας. Παρακάτω δίνεται ένα δείγμα των συμβουλευτικών μας ικανοτήτων:

Ρύπανση Πετρελαίου

 • Πλήρης παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το Νόμο OPA-90
 • Προετοιμασία και εκτέλεση ασκήσεων σύμφωνα με το Νόμο OPA-90
 • Υπηρεσίες της Ομάδας Διαχείρισης Ομοσπονδιακών και Πολιτειακών Συμβάντων και Διαρροών ( (IMT και SMT), για σκάφη, εγκαταστάσεις, αγωγούς, σιδηροδρόμους και άλλα περισσότερα
 • Επιλογή οργανισμού απομάκρυνσης διαρροής πετρελαίου (πετρελαιοκηλίδας)
 • Εκτίμηση, έλεγχος και συμβουλές στους πελάτες επί της αποτελεσματικότητας των αξιώσεων ρύπανσης πετρελαίου

Ναυτιλιακά θέματα

 • Επανεξέταση και αξιολόγηση Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασφαλείας (SMS) και άλλων διαδικασιών, ως ένας τρίτος εξειδικευμένος και αντικειμενικός ελεγκτής
 • Προετοιμασία σχεδίου ανταπόκρισης και συντήρησης όπως απαιτείται από τους Ομοσπονδιακούς κανονισμούς των ΗΠΑ (π.χ. ΟΡΑ-90), τις Πολιτειακές απαιτήσεις (π.χ. Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης της Καλιφόρνια), το Διεθνές Δίκαιο (π.χ. SOPEP/SMPEP, Υπηρεσίες Καταπολέμησης Πυρκαγιάς, καθώς και επιλογή εργολάβου
 • Υπηρεσίες εκφόρτωσης εκτάκτου ανάγκης και επιλογή εργολάβου
 • Υπηρεσίες διάσωσης και επιλογή εργολάβου
 • Δρομολόγηση εξέτασης δεξαμενοπλοίου, καθώς και εξέτασης επιστολής συμμόρφωσης και κατάθεση του απαιτούμενου τέλους στην Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG)
 • Σχέδια αποκομιδής απορριμμάτων απαιτούμενα από Οργανισμούς Διαχείρισης Συμβάντων (IMO)
 • Εγχειρίδια Ασφάλισης Φορτίου απαιτούμενα από Οργανισμούς Διαχείρισης Συμβάντων (ΙΜΟ) / Ακτοφυλακή Ηνωμένων Πολιτειών (USCG)
 • Κατάλογοι Ελέγχου Άφιξης του πλοιάρχου για Ομοσπονδιακή και Πολιτειακή συμμόρφωση
 • Συμμόρφωση με την Γενική Άδεια Σκάφους του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) και άλλη απαιτούμενη τεκμηρίωση

Εγκαταστάσεις, Αγωγοί και Ενέργεια

 • Δημιουργία και Συντήρηση Σχεδίων Τακτικής Ανταπόκρισης σε θέματα αγωγών για Αμερικανικές και διεθνείς εταιρίες αγωγών
  • Χαρτογράφηση αγωγών και συναφών περιοχών περιβαλλοντικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
   • Χαρτογράφηση σημείων διάθεσης λυμάτων
   • Περιβαλλοντικές περιοχές
   • Σημεία αποτυχίας
   • Πρωταρχικά/δευτερεύοντα σημεία ελέγχου
   • Στρατηγικές μετριασμού κ.λπ.
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση οργανισμών απομάκρυνσης διαρροών πετρελαίου σε περιοχές κοντά σε αγωγούς και προσδιορισμός των διαδοχικών υποστηρικτικών μέσων, εάν είναι αναγκαίο
 • Προ-εξαγορά, διαδικασία δέουσας επιμέλειας & ελέγχου σχετικά με το περιβάλλον για τις αγορές αγωγών

Ανταπόκριση σε συμβάντα και έκτακτη ανάγκη

 • Διαχείριση και μετριασμός απωλειών και συμβάντων σύμφωνα με το Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων (ICS)
 • Η GMS διατηρεί μία ενδο-επιχειρησιακή τεχνογνωσία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για την διαχείριση της ανακούφισης από καταστροφές και καταστροφικές συνέπειες και άλλα
 • Κύρια Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (Primary Spill Management Team) ή/και Ομάδα Διαχείρισης Συμβάντων για σκάφη, εγκαταστάσεις, αγωγούς, σιδηροδρόμους και ακόμα περισσότερα
 • Εκπλήρωση όλων των ρόλους της δομής του Συστήματος Ελέγχου Συμβάντων (ICS)
 • Περιβαλλοντική υποστήριξη (SCAT)
 • Επιχειρησιακή υποστήριξη τόσο στο Σημείο Ελέγχου Συμβάντων (Incident Command Post) όσο και στο πεδίο των συμβάντων
 • Οικονομική/Διοικητική υποστήριξη
 • Υποστήριξη Διασύνδεσης

Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Υποστήριξη για την εφαρμογή, την ανάπτυξη τεκμηρίωσης, τον εσωτερικό έλεγχο, την εκπαίδευση και τη συντήρηση σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης της Ασφάλειας (ISM Code)
 • Παρόλο που η GMS εξειδικεύεται στην ρυθμιστική συμμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών, συχνά η τεχνογνωσία μας επιζητείται από πολλούς διεθνείς συνεργάτες συμμόρφωσης και μέλη της βιομηχανίας όπως Σκάφη, Εγκαταστάσεις και Αγωγοί, Μεγάλες Εταιρίες Παραγωγής πετρελαίου, και άλλους.
  • Έχουμε παράσχει πλήθος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιοχές όπως η Κίνα, ο Παναμάς, η Αργεντινή και ο Καναδάς.
 • Ρυθμιστική συμμόρφωση
 • Γνωμοδοτήσεις πελατών
 • Τριμηνιαία ενημερωτικά δελτία
 • Υπηρεσίες διαχείρισης μέσων ενημέρωσης/δημοσίων υποθέσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τις σελίδες με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μας.