Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Υπηρεσίες

Εκπαίδευση για το ICS

Ως αναγνωρισμένη ηγετική δύναμη στον τομέα της διαχείρισης και της εκπαίδευσης για την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η Gallagher Marine Systems (GMS) διαπρέπει στον τομέα του σχεδιασμού και της παροχής πρακτικών μαθημάτων που προετοιμάζουν τους μαθητευομένους ώστε να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές ανταπόκρισης. Η GMS χρησιμοποιεί το Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων (ICS) εδώ και περίπου μία εικοσαετία για τη διαχείριση των επιχειρήσεων ανταπόκρισης της εταιρείας μας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι εκπαιδευτές ICS της εταιρείας μας έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις ανταπόκρισης για εκατοντάδες συμβάντα και έχουν υπηρετήσει σε όλες τις θέσεις ICS και βαθμίδες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Αυτή η τεράστια εμπειρία αποτελεί την πηγή έμπνευσης για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες μας. Τα μαθήματα της GMS σχεδιάζονται και παραδίδονται από εκπαιδευτές πιστοποιημένους από το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων (NIMS), το οποίο συνιστά το υψηλότερο υφιστάμενο πρότυπο.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για το Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων

Το Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων αποτελεί μια αποδεδειγμένα αξιόπιστη, τυποποιημένη, αλλά ευέλικτη, προσέγγιση για την ασφαλή διαχείριση συμβάντων ή γεγονότων οποιουδήποτε τύπου, μεγέθους ή πολυπλοκότητας, όπως πετρελαιοκηλίδες, πυρκαγιές, προσαράξεις πλοίων, φυσικές καταστροφές και δημόσιοι εορτασμοί. Το ICS παρέχει τη δυνατότητα συντονισμένης ανταπόκρισης μεταξύ πολλαπλών δικαιοδοσιών και λειτουργικών υπηρεσιών ή οργανισμών, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, με χρήση κοινών διαδικασιών και οργανωτικής δομής για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση πόρων, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ενσωμάτωση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, προσωπικού και επικοινωνιών

Η Η Προεδρική Οδηγία 5 του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (HSPD5) των ΗΠΑ υποχρεώνει όλες τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων (NIMS) για τη διαχείριση συμβάντων. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμός στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα που εμπλέκεται στη διαχείριση συμβάντων ή γεγονότων έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να λαμβάνει εκπαίδευση για το ICS.

Μέθοδος παράδοσης

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της GMS προσαρμόζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και μπορούν να διεξάγονται οπουδήποτε στον κόσμο. Τα μαθήματά μας μπορούν να παραδίδονται με οποιαδήποτε μέθοδο εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες μας, μεταξύ άλλων σε τάξη διδασκαλίας, με τη μορφή σεμιναρίου ή εργαστηρίου και στα γραφεία του πελάτη. Το προσωπικό μας μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των ικανοτήτων και των αναγκών εκπαίδευσης ενός οργανισμού και μπορεί να καταρτίσει ένα αποδοτικό από πλευράς κόστους σχέδιο εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Διδακτέα ύλη

Η καθοδηγούμενη από δραστηριότητες διδακτέα ύλη και τα ρεαλιστικά σενάρια που παρουσιάζουμε μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να συμπεριλάβουν υφιστάμενα σχέδια ανταπόκρισης του πελάτη. Όλα τα μαθήματα ICS της GMS έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται ή/και να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις διδακτέας ύλης του NIMS/ICS.

Υλικό

Όλοι οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, ένα βιβλίο διδασκαλίας, έναν Οδηγό Διαχείρισης Συμβάντων και βοηθήματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος, οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό.

Τα μαθήματά μας

  • Η GMS προσφέρει τα παρακάτω μαθήματα κατάρτισης ICS κατά το NIMS:
  • IS-700 Εισαγωγή στο Εθνικό Πλαίσιο Ανταπόκρισης
  • IS-800 Εισαγωγή στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων (NIMS)
  • ICS-100 Εισαγωγή στο Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων
  • ICS-200 Στοιχειώδες Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων/Αρχική Ανταπόκριση
  • ICS-300 Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων/Διευρυνόμενα Συμβάντα
  • ICS-400 Προχωρημένο Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων
  • ICS-402 Επισκόπηση ICS για Διευθυντικά Στελέχη
  • ICS-WKSP Εργαστήριο Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων/Συμβάντων 

Επικοινωνήστε με το προσωπικό μας σήμερα για να επιλέξετε την εκπαιδευτική λύση ICS της GMS που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του οργανισμού σας: [email protected]