Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Εγκαταστάσεις, Αγωγοί & Μονάδες ενέργειας

Ασκήσεις ετοιμότητας και Εκπαίδευση

Η Gallagher Marine Systems (GMS) έχει σχεδιάσει, εκτελέσει και αξιολογήσει μία ευρεία γκάμα ασκήσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εγκαταστάσεις, αγωγούς και εταιρίες ενέργειας.  Αυτές οι ασκήσεις και οι συνεδρίες εκπαίδευσης ποικίλλουν ως προς τον σκοπό και την πολυπλοκότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.  Το πακέτο ασκήσεων ή εκπαίδευσης σχεδιάζεται με βάση τις προδιαγραφές του πελάτη, με σκοπό την επίτευξη εφικτών στόχων για τους συμμετέχοντες.  Παρακάτω υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα εκπαίδευσης και ασκήσεων τα οποία διαθέτει η GMS και μπορεί να δημιουργήσει:

 • Ασκήσεις:
  • Ασκήσεις Κανονιστικού Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης για Εγκαταστάσεις, Μονάδες Ενέργειας και Αγωγούς
   Η GMS διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό ασκήσεων οι οποίες δοκιμάζουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης εγκεκριμένα από ρυθμιστικές αρχές (δηλαδή Σχέδιο Ανταπόκρισης για Εγκατάσταση, Σχέδιο για Αγωγό κ.λπ.) για να εκπληρώσουν απαιτήσεις ετήσιων ασκήσεων. Είναι δυνατόν να σχεδιαστούν ασκήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα εξής:

   • Παραδοσιακή επί Χάρτου (TTX) όπου στην ομάδα διαχείρισης κρίσης του κατόχου σχεδίου παρουσιάζεται ένα σενάριο και προκαλούνται να εκπληρώσουν μία σειρά προ-ορισθέντων κανονιστικών και/ή ειδικών στόχων του συγκεκριμένου πελάτη.
   • Συνεδριάσεις, επιμέρους συνεδρίες για την προετοιμασία του προσωπικού σε ειδικά ζητήματα συμβάντων.
   • Προετοιμασία για μη αναγγελθείσες Ασκήσεις ετοιμότητας της Κυβέρνησης
  • Ασκήσεις Εσωτερικού Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης για Εγκαταστάσεις, Μονάδες Ενέργειας και Αγωγούς
   Η GMS διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό ασκήσεων οι οποίες προορίζονται για την δοκιμή εταιρικών εγχειριδίων Τυποποιημένης Διαδικασίας Λειτουργίας (SOP), Σχεδίων Στρατηγικής Ανταπόκρισης και άλλων παρόμοιων σχεδίων.
 • Εκπαίδευση:
  • Εκπαίδευση προ των ασκήσεων ετοιμότητας κατά την οποία η GMS θα επανεξετάσει μέρη-κλειδιά του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης.
   • Επανεξέταση των ευθυνών του προσωπικού εντός του σχεδίου.
  • Εξοικείωση με κανονιστικές απαιτήσεις, νόμους, αρχές και τις προσδοκίες τους.
  • Προετοιμασία για επιθεωρήσεις ελέγχων συμμόρφωσης ως προς τους κανονισμούς.
  • Αρχική (πρώτη) ανταπόκριση σε συμβάν από το κέντρο ελέγχου.
  • Αρχική (πρώτη) ανταπόκριση σε συμβάν για τον υπεύθυνο ανταπόκρισης στον τόπο του συμβάντος.
  • Εκπαίδευση στο Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων