Πηγές

Πλήρης υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τις διεθνείς βιομηχανίες ναυτιλίας και πετρελαίου.

Πηγές

Κριτήρια Εναλλακτικού Σχεδιασμού (APC)

Δυτική Αλάσκα

Μη δεξαμενόπλοια (Μόνο διέλευση):

Απαιτείται έγκριση APC για τη Δυτική Αλάσκα για όλα τα μη δεξαμενόπλοια τα οποία διέρχονται από τη ζώνη COTP της Δυτικής Αλάσκα προς ή από λιμένα των Ηνωμένων Πολιτειών ή/και όταν καταπλέουν προς λιμένα στη Δυτική Αλάσκα.  Η ζώνη COTP της Δυτικής Αλάσκα εκτείνεται σε απόσταση 200 ναυτικών μιλίων από την ακτογραμμή της Αλάσκα.  Υπάρχουν δύο πάροχοι APC εγκεκριμένοι από την Ακτοφυλακή ΗΠΑ στη Δυτική Αλάσκα: η Alaska Maritime Prevention and Response Network (NETWORK), 1-Call Alaska, και η Alaska Response Company (ARC).

Με την εγγραφή σε έναν πάροχο APC (Εναλλακτικών κριτηρίων σχεδιασμού) της Δυτικής Αλάσκα, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την USCG (Ακτοφυλακή των Η.Π.Α.), τα σκάφη μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα διέλευσης ή κατάπλου στη ζώνη ευθύνης του COTP (Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος) της Δυτικής Αλάσκα από την USCG.  Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των παρόχων APC στη Δυτική Αλάσκα.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έναν συγκεκριμένο πάροχο, επικοινωνήστε με την Gallagher Marine Systems ([email protected]).

Από την 1η Νοεμβρίου 2016, οι τρεις πάροχοι APC στη Δυτική Αλάσκα είναι εγκεκριμένοι για τα μη δεξαμενόπλοια που διέρχονται ή/και καταπλέουν σε λιμένες της Αλάσκα, οι οποίοι βρίσκονται εντός του υποτομέα των Αλεούτιων Νήσων, του υποτομέα του Κόλπου του Μπρίστολ και του υποτομέα του Κόντιακ.  Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι 3 εγκεκριμένοι υποτομείς (ο υποτομέας εκτείνεται 200 ν.μ. νότια των Αλεούτιων Νήσων και των Νήσων Κόντιακ):

Σε περίπτωση διέλευσης ενός σκάφους εκτός των προαναφερόμενων υποτομέων (Αλεούτιων Νήσων, Κόλπου του Μπρίστολ και Νήσου Κόντιακ) ή κατάπλου σε λιμένα της Αλάσκα, ο μόνος πάροχος APC στη Δυτική Αλάσκα, ο οποίος είναι επί του παρόντος εγκεκριμένος για τους υπόλοιπους τομείς της Αλάσκα, είναι η NETWORK.

Η εγγραφή σε κάθε πάροχο APC της Δυτικής Αλάσκα μπορεί να γίνει βάσει μεμονωμένων σκαφών ή βάσει στόλου.  Κάθε πάροχος προσφέρει έκπτωση σε περίπτωση εγγραφής ολόκληρου του στόλου.  Αν γίνει εγγραφή ολόκληρου του στόλου, θα εκδίδονται τιμολόγια μόνο για τα σκάφη που διέρχονται από τον τομέα όπου χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες APC.  Για λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση κάθε παρόχου APC, επικοινωνήστε με την Gallagher Marine Systems ([email protected]).

Η ισχύς κάλυψης, ανεξάρτητα από τον πάροχο, έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία πρώτης διέλευσης του σκάφους από τον τομέα.  Το σκάφος μπορεί να διέρχεται συνεχώς από αυτόν τον τομέα σε όλη τη διάρκεια ισχύος της κάλυψης χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Για να παραμένουν σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς κάθε παρόχου APC της Δυτικής Αλάσκα, τα σκάφη πρέπει επίσης να τηρούν τις “Λειτουργικές διαδικασίες” των αντίστοιχων παρόχων. Πρέπει, επίσης, να υπάρχουν πρόσθετα έγγραφα τεκμηρίωσης επί του σκάφους κατά τις διελεύσεις από τον τομέα.  Τα εν λόγω έγγραφα τεκμηρίωσης παρέχονται κατά την εγγραφή ή κατόπιν αιτήματος.

Υπενθυμίζουμε ότι, κατόπιν αιτήματος, διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση, τα τέλη εγγραφής στην GMS και τη διαδικασία εγγραφής για κάθε πάροχο APC.

Τα APC της NETWORK είναι εγκεκριμένα για ολόκληρη τη ζώνη COTP της Δυτικής Αλάσκα.  Τα τέλη εγγραφής για διερχόμενο σκάφος βασίζονται στην ολική χωρητικότητα βαρελιών (BBL) για μη δεξαμενόπλοια, με μέγιστο τέλος ύψους 5.460 δολαρίων ΗΠΑ ανά σκάφος σε ετήσια βάση.  Η απόδειξη εγγραφής στην NETWORK πρέπει να αποστέλλεται στο Αρχηγείο της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για τη λήψη έγκρισης για διέλευση από τη ζώνη COTP της Δυτικής Αλάσκα.  Για διατήρηση της συμμόρφωσης με τα APC της NETWORK, ο κυβερνήτης πρέπει να κατανοεί πλήρως και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα APC σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες (Λειτουργικές διαδικασίες μη δεξαμενόπλοιων APC της NETWORK).  Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές διαδικασίες APC απαιτείται ενημέρωση της NETWORK και λήψη έγκρισης από τον τομέα Δυτικής Αλάσκα της Ακτοφυλακής ΗΠΑ.  Η NETWORK προσφέρει πλέον την δυνατότητα εγγραφής ολόκληρου στόλου, ενώ τιμολόγια εκδίδονται μόνο για τα σκάφη για τα οποία απαιτείται η εν λόγω υπηρεσία.

Τα APC της 1-Call Alaska είναι εγκεκριμένα για τις Αλεούτιες Νήσους, τον Κόλπο Μπρίστολ και τις υποπεριοχές του Κόντιακ εντός της ζώνης COTP της Δυτικής Αλάσκα.  Τα τέλη εγγραφής APC της 1-Call Alaska για διερχόμενο σκάφος βασίζονται στην ολική χωρητικότητα βαρελιών (BBL) για μη δεξαμενόπλοια, με μέγιστο τέλος ύψους 5.700 δολαρίων ΗΠΑ ανά σκάφος σε ετήσια βάση.  Η απόδειξη εγγραφής στην 1-Call Alaska πρέπει να αποστέλλεται στο Αρχηγείο της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για τη λήψη έγκρισης για διέλευση από τη ζώνη COTP της Δυτικής Αλάσκα.  Για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τα APC της 1-Call Alaska, ο κυβερνήτης πρέπει να κατανοεί πλήρως και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα APC σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες (Λειτουργικές διαδικασίες μη δεξαμενόπλοιων APC της 1-Call Alaska – Έκδοση 3.1).  Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές διαδικασίες APC απαιτείται ενημέρωση της 1-Call Alaska και λήψη έγκρισης από τον τομέα Δυτικής Αλάσκα της Ακτοφυλακής ΗΠΑ.  Η 1-Call Alaska προσφέρει πλέον τη δυνατότητα εγγραφής ολόκληρου στόλου, ενώ τιμολόγια εκδίδονται μόνο για τα σκάφη για τα οποία απαιτείται η εν λόγω υπηρεσία.

Τα APC της Alaska Response Company (ARC) είναι εγκεκριμένα για τις Αλεούτιες Νήσους, τον Κόλπο Μπρίστολ και τις υποπεριοχές του Κόντιακ εντός της ζώνης COTP της Δυτικής Αλάσκα.  Τα τέλη εγγραφής APC της Alaska Response Company για διερχόμενο σκάφος βασίζονται στην ολική χωρητικότητα βαρελιών (BBL) για μη δεξαμενόπλοια, με μέγιστο τέλος ύψους 5.300 δολαρίων ΗΠΑ ανά σκάφος σε ετήσια βάση.  Η απόδειξη εγγραφής στην Alaska Response Company πρέπει να αποστέλλεται στο Αρχηγείο της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για τη λήψη έγκρισης για διέλευση από τη ζώνη COTP της Δυτικής Αλάσκα.  Για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τα APC της Alaska Response Company, ο κυβερνήτης πρέπει να κατανοεί πλήρως και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα APC σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες [Κατάλογος ελέγχου σχεδίου APC της ARC για τον κυβερνήτη σκάφους (1η Μαΐου 2016)].  Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές διαδικασίες APC απαιτείται ενημέρωση της Alaska Response Company και λήψη έγκρισης από τον τομέα Δυτικής Αλάσκα της Ακτοφυλακής ΗΠΑ.  Η Alaska Response Company προσφέρει πλέον τη δυνατότητα εγγραφής ολόκληρου στόλου, ενώ τιμολόγια εκδίδονται μόνο για τα σκάφη για τα οποία απαιτείται η εν λόγω υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του σκάφους σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Gallagher Marine Systems (GMS).

Δεξαμενόπλοια (Μόνο διέλευση):

Απαιτείται έγκριση APC για τη Δυτική Αλάσκα για όλα τα δεξαμενόπλοια τα οποία θα διέλθουν από τη ζώνη COTP της Δυτικής Αλάσκα προς ή από λιμένα των Ηνωμένων Πολιτειών.  Τα μοναδικά APC που είναι εγκεκριμένα από την Ακτοφυλακή ΗΠΑ για τη Δυτική Αλάσκα για δεξαμενόπλοια παρέχονται μέσω της Alaska Maritime Prevention and Response Network (NETWORK).  Τα τέλη εγγραφής APC της NETWORK APC για δεξαμενόπλοια είναι 7.500 δολάρια ΗΠΑ.  Απαιτείται πρόσθετη εγγραφή στον τοπικό πάροχο OSRO Chadux, η οποία κοστίζει 850 δολάρια ΗΠΑ.  Η απόδειξη εγγραφής τόσο στην NETWORK όσο και στην Chadux για την κάλυψη OSRO πρέπει να υποβάλλεται στο Αρχηγείο της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για τη λήψη έγκρισης για διέλευση από τη ζώνη COTP της Δυτικής Αλάσκα.  Για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τα APC της NETWORK, ο κυβερνήτης πρέπει να κατανοεί πλήρως και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα APC σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες (Λειτουργικές διαδικασίες APC για δεξαμενόπλοια της NETWORK).  Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές διαδικασίες APC απαιτείται ενημέρωση της NETWORK και λήψη έγκρισης από τον τομέα Δυτικής Αλάσκα της Ακτοφυλακής ΗΠΑ.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του σκάφους σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Gallagher Marine Systems ([email protected]).

Εμπορική δραστηριότητα δεξαμενόπλοιων και μη στην Αλάσκα:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Gallagher Marine Systems στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] σε περίπτωση που σκάφος πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στη ζώνη COTP της Δυτικής Αλάσκα.

Κατάπλους σε λιμένες του Γκουάμ

Σε μια προσπάθεια να εξορθολογίσει τις απαιτήσεις εγγραφής και τη διαδικασία τόσο για τα δεξαμενόπλοια όσο και για τα μη δεξαμενόπλοια, η Ακτοφυλακή ΗΠΑ εξέδωσε τις «Απαιτήσεις APC για την απομακρυσμένη ζώνη D14» για τον κατάπλου σε λιμένες του Γκουάμ.  Βάσει αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών, η GMS έλαβε την έγκριση της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για δύο χωριστά βασικά APC (δεξαμενόπλοια και μη) όσον αφορά τα σκάφη που καταπλέουν στο Γκουάμ.

Για την επιτυχή εγγραφή σκαφών σε οποιαδήποτε από τα βασικά APC της GMS, η Ακτοφυλακή ΗΠΑ απαιτεί την προσκόμιση απόδειξης ότι το σκάφος είναι εγγεγραμμένο σε ΕΝΑΝ τοπικό πάροχο κάλυψης OSRO, καθώς και σε πάροχο πόρων Διάσωσης και Κατάσβεσης Πυρκαγιάς στη Θάλασσα (SMFF).  Για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τα βασικά APC της GMS, ο κυβερνήτης πρέπει να κατανοεί πλήρως και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα APC στην ενότητα με τίτλο «Prevention Mitigation Measures» (Μέτρα πρόληψης και μετριασμού). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του σκάφους σας στα βασικά APC της GMS για κατάπλου στο Γκουάμ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την GMS.

Κατάπλους σε λιμένες της Αμερικανικής Σαμόα

Σε μια προσπάθεια να εξορθολογίσει τις απαιτήσεις εγγραφής και τη διαδικασία τόσο για τα δεξαμενόπλοια όσο και για τα μη δεξαμενόπλοια, η Ακτοφυλακή ΗΠΑ εξέδωσε τις «Απαιτήσεις APC για την απομακρυσμένη ζώνη D14» για τον κατάπλου σε λιμένες της Αμερικανικής Σαμόα.  Βάσει αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών, η GMS έλαβε την έγκριση της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για δύο χωριστά βασικά APC (δεξαμενόπλοια και μη) όσον αφορά τα σκάφη που καταπλέουν στην Αμερικανική Σαμόα.

Για την επιτυχή εγγραφή σκαφών σε οποιαδήποτε από τα βασικά APC της GMS, η Ακτοφυλακή ΗΠΑ απαιτεί την προσκόμιση απόδειξης ότι το σκάφος διαθέτει κάλυψη από τοπικό OSRO, κάλυψη από εθνικό OSRO (μέσω της National Response Corporation ή/και της Marine Spill Response Corporation) καθώς και σύμβαση με πάροχο πόρων Διάσωσης και Κατάσβεσης Πυρκαγιάς στη Θάλασσα (SMFF).  Για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τα βασικά APC της GMS, ο κυβερνήτης πρέπει να κατανοεί πλήρως και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα APC στην ενότητα με τίτλο «Prevention Mitigation Measures» (Μέτρα πρόληψης και μετριασμού). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του σκάφους σας στα βασικά APC της GMS για κατάπλου στο Γκουάμ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την GMS.

Χαβάη

Παρότι για τη δραστηριοποίηση στην Χαβάη δεν απαιτούνται APC, όλα τα σκάφη που καταπλέουν σε λιμένα της Χαβάης πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για τη διατήρηση της συμμόρφωσή τους.  Οι κάτοχοι σχεδίου VRP και NTVRP πρέπει να προσδιορίζουν έναν εργολάβο ο οποίος θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες Διασποράς και Εναέριου Εντοπισμού (CAPS).  Ο κανόνας «CAPS» προσδιορίζει τα όρια δυνατοτήτων εξοπλισμού (CAPS) για την ποσότητα πόρων τη διαθεσιμότητα της οποίας οι κάτοχοι σχεδίου οφείλουν να εξασφαλίζουν βάσει σύμβασης ή με άλλον εγκεκριμένο τρόπο.  Για ικανοποίηση της απαίτησης σύναψης σύμβασης με πάροχο πόρων διασποράς, τα σκάφη που καταπλέουν στη Χαβάη πρέπει να εγγράφονται στο Clean Islands Council, που είναι o τοπικός OSRO, επιπλέον του εθνικού πάροχου OSRO με τον οποίο συνεργάζονται.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του σκάφους σας στο Clean Islands Council, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την GMS.